АВРМ, во периодот од 2014 до 2018 година, во просек секоја година планира 21 % повеќе средства за спроведување на активните програми, мерки и услуги за вработување или во просек 981.571.653 денари на годишно ниво.

АВРМ, во периодот од 2014 до 2018 година, во просек секоја година планира 21 %
повеќе средства за спроведување на активните програми, мерки и услуги за вработување
или во просек 981.571.653 денари на годишно ниво. Најголем износ на средства
Агенцијата издвојува за спроведување на програмата за самовработување или 29 %,
програмата за субвенционирано вработување преку ослободување од плаќање на
придонеси или 24 %, други програми и мерки за вработување или 43 % и услуги за
вработување или 4 %.

Извор: https://bit.ly/2T8ykJq

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.