Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) со своите центри за вработување (ЦВ) развива и спроведува услуги за зголемување на конкурентноста на работната сила и задоволување на потребите на пазарот на трудот

Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) со своите центри за вработување (ЦВ) развива и спроведува услуги за зголемување на конкурентноста на работната сила и задоволување на потребите на пазарот на трудот, преку примена на индивидуален пристап во работењето ориентиран кон потребите на невработените лица  и работодавачите:

  1. Помош при барање работа
  2. Мотивациски обуки
  3. Обуки „подготовка за вработување и за работа“
  4. Професионална ориентација и кариерно советување
  5. Активација на невработени роми
  6. Посредување при вработување
  7. Услуги за работодавачи
  8. Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот
  9. Сим-советување и мотивација за корисници на гарантирана минимална помош

Извор: http://av.gov.mk/operativen-plan.nspx

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на:http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија