Активација на невработени Роми е услуга која ја нуди АВРСМ…

Активација на невработени Роми е услуга која ја нуди АВРСМ  која е насочена кон сите невработени Роми. Агенцијата треба да пронајде начин оваа информација за нивната услуга да стигне до сите невработени Роми за да тие можат да ја искористат. Невработените лица ќе имаат пристап до тимот на ментори, кои ќе бидат ангажирани во локалните заедници,  тие ќе треба да ги мотивираат и редовно да ги информираат за можностите за вработувања и за подобрување на професионалните капацитети.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/
За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија