Бројот на мажите вработени како ракувачи и составувачи на машини и постројки е двојно поголем, во однос на жените.

Бројот на мажите вработени како ракувачи и составувачи на машини и постројки е
двојно поголем, во однос на жените.

Извор: Статистички годишник на Република Македонија, 2018

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија .