Во период од 6-12 месеци кај 1883 анкетирани работодавачи од приватниот сектор , се очекува да се реализираат 18 463 вработувања

Во период од 6-12 месеци кај 1883 анкетирани работодавачи од приватниот сектор , се
очекува да се реализираат 18 463 вработувања, од кои најбарани занимања според
степен на образование се програмери, технички оператори, шивачи, општи работници и
сл.

Извор: https://bit.ly/2HSf02m

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.