Во текот на 2017 година, стапката на вработеност на лицата на возраст од 20 до 64 години достигнува 54.8 %

Во текот на 2017 година, стапката на вработеност на лицата на возраст од 20 до 64 години достигнува 54.8 %, што претставува зголемување од 1.5 % во однос на претходната година.
■Состојбата на пазарот на трудот оди во прилог на мажите кои полесно доааѓаат до работа и во 2017 година стапката на вработени мажи е зголемена за 1.9 %.
■ Во 2017 година, стапката на вработеност кај жените иако зголемена, укажува на ограничен пристап на жените на пазарот на трудот во однос на мажите

Извор: Публикација на Државниот завод за статистика, „Одржлив развој“, 7 септември 2018 | https://bit.ly/2OnhR1S

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не
ги рефлектира позициите на Европската Унија.