Во 2018 биле потрошени 165.186.000,00 денари

Во 2018 биле потрошени 165.186.000,00 денари, во рамките на мерката субвенционирање на плати од Оперативниот план.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/,

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија