Во 2018 година два правни субјекти вратиле средства во буџетот на Агенцијата…

Во 2018 година два правни субјекти вратиле средства во буџетот на Агенцијата заради неизвршување на својата обврска од мерката “субвенционирање на плати” во вкупен износ од 456.000,00 денари и тоа: еден правен субјект од Скопје 228.000,00 денари и еден правен субјект од Битола 228.000,00 денари.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија