Во 2018 година се бележи значително намалување на средствата за…

Во 2018 година се бележи значително намалување на средствата за спроведување на активните програми, мерки и услуги за вработување во однос на претходната 2017 година. Односно, средствата за оваа намена се намалени за 437.206.282 денари или пак за 44 %. Потребно е да се преземат активности со кои ќе се гарантира дека средствата издвоени за спроведување на активните програми, мерки и услуги за вработување нема да се намалуваат, односно прогресивно ќе се зголемуваат.
Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/
За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија