Во 2018 година се бележи значително намалување на средствата за спроведување на активните програми, мерки и услуги за вработување во однос на претходната 2017 година.

Во 2018 година се бележи значително намалување на средствата за спроведување на
активните програми, мерки и услуги за вработување во однос на претходната 2017
година.Односно, средствата за оваа намена се намалени за 437.206.282 денари или пак
за 44 %. Потребно е да се преземат активности со кои ќе се гарантира дека средствата
издвоени за спроведување на активните програми, мерки и услуги за вработување нема
да се намалуваат, односно прогресивно ќе се зголемуваат.

Извор: https://bit.ly/2T8ykJq

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија