Една од најскапите програми за вработување…

Една од најскапите програми за вработување што ги имплементира државата е програмата за самовработување гледано од аспект на износот на средства што се издвојуваат за нејзина реализација.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија