За промоција на активните мерки, програми и услуги за вработување, АВРМ во просек издвојува 2.199.780 денари на годишно ниво.

За промоција на активните мерки, програми и услуги за вработување, АВРМ во просек
издвојува 2.199.780 денари на годишно ниво.Во исто време 74% од анкетираните 452
граѓани не знаат дека имаат право на користење на некоја од нив.

Извор: https://bit.ly/2T8ykJq

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.