Идентификувани се грешки во податоците презентирани во јавно достапните податоци во годишните извештаи за работењето на АВРМ.

Идентификувани се грешки во податоците презентирани во јавно достапните податоци во годишните извештаи за работењето на АВРМ. На пример, во годишниот извештај за 2017 година е наведен износ на планирани приходи од 2.216.000.000 денари, а пак во ребалансот на буџетот на РМ е наведен износ на планирани приходи од 2.015.000.000 денари.

Извор:  https://bit.ly/2T8ykJq

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.