Изборот на вистинска професија е поврзан со наоѓањето работа која на поединецот ќе му донесе предизвик, напредување, добра плата и бенефиции.

Изборот на вистинска професија е поврзан со наоѓањето работа која на поединецот ќе му донесе предизвик, напредување, добра плата и бенефиции. Погрешниот избор на професија може да го доведе поединецот во стуација да не може да се приспособи кон барањата на работата, а како резултат на работното незадоволство да ја изгуби работата и да не се вклопи во општеството.

Повеќе од половината испитаници сметаат дека ја избрале совршената професија за нив, а од друга страна пак, една третина не го знаат одговорот на ова прашање.

Извор: Невработеноста на младите луѓе во Република Македонија, Фондација “Фридрих Еберт”, Канцеларија во Македонија, 2016

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.