Изработка на бизнис планови

За изработка на бизнис планови за селектираните бизниси на програмата за Претприемништво во 2018 година биле потрошени 14.647,200 денари.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија