Колку невработените граѓани имаат пристап до мерките, програмите и услугите за вработување

Колку невработените граѓани имаат пристап до мерките, програмите и услугите за вработување преку регистрација во евиденцијата на АВСРМ?

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија