Лицата што ќе посетуваат обука ќе добијат месечен надоместок во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување….

Лицата што ќе посетуваат обука ќе добијат месечен надоместок  во висина од 9.000 денари со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионалан болест и данок на личен доход за времетраењето на обуката.

Спроведувачите на обука ќе добијат надоместок во висина од 30.000 денари по обучено лице. Обуката ќе се реализира  во времетраење не помалку од 3 месеци со исклучок на занаетите обуката ќе   трае до 6 месеци. Предност за вклучување во обуките ќе имаат корисниците на гарантирана минимална помош.

Извор: http://av.gov.mk/operativen-plan.nspx

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија