Македонските жени се речиси едногласни кога станува збор за нивните лични примања.

Македонските жени се речиси едногласни кога станува збор за нивните лични
примања. 88.6% се согласуваат дека секоја жена мора да има свои лични примања. Само
3.6% не се согласуваат со овој став.

Извор: https://bit.ly/2DER0KA

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.