Младите кои што се вработени, најчесто сакаат да го променат своето сегашно работно место

Младите кои што се вработени, најчесто сакаат да го променат своето сегашно работно место поради тоа што сакаат подобро да ги искористат нивните квалификации и вештини, како и да добијат повисока заработка по час.

Извор: https://bit.ly/2ngvvrS

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.