Младите кои што се вработени, најчесто сакаат да го променат своето сегашно работно место поради тоа што сакаат подобро да ги искористат нивните квалификации и вештини

Младите кои што се вработени, најчесто сакаат да го променат своето сегашно работно место поради тоа што сакаат подобро да ги искористат нивните квалификации и вештини, како и да добијат повисока заработка по час.

Извор: https://bit.ly/2ngvvrS

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.