Младите невработени лица размислуваат за напуштање на државата, пред сè од причини поврзани со финансии, вработување и напредување во работата.

Младите невработени лица размислуваат за напуштање на државата, пред сè од причини поврзани со финансии, вработување и напредување во работата.

Испитаниците ги наведуваат најчесто подобрите услови за живот надвор од земјата (60,40%), а веднаш потоа следат причините поврзани со вработувањето/работата.

Извор: Невработеноста на младите луѓе во Република Македонија, Фондација “Фридрих Еберт”, Канцеларија во Македонија, 2016

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија