Младите сметаат дека најбитното што би го решиле со вработувањето во наредните 3 години постигнувањето на финансиска независност (45,8%).

Младите сметаат дека најбитното што би го решиле со вработувањето во наредните 3 години постигнувањето на финансиска независност (45,8%). Формирање на семејство е важно за 19,2%, додека за 10,3% од испитаниците е најважно решавањето на станбеното
прашање. Унапредувањето на квалитетот на животот е застапено со процент под 6%.

Извор: Невработеноста на младите луѓе во Република Македонија, Фондација “Фридрих Еберт”, Канцеларија во Македонија, 2016

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.