Младото лице се класификува како лице „во премин“ ако е невработено (широка дефиниција), самовработено или со платено привремено вработување од кои не е задоволно, или е неактивно лице што не е студент, што е поврзано со пазарот на трудот, на што упатува неговата желба да работи во иднина, или е активен студент.

Младото лице се класификува како лице „во премин“ ако е невработено (широка дефиниција), самовработено или со платено привремено вработување од кои не е задоволно, или е неактивно лице што не е студент, што е поврзано со пазарот на трудот, на што упатува неговата желба да работи во иднина, или е активен студент.

Кај младите жени се чини дека завршувањето повисоко образование има поголема вредност; 57,8 проценти од преминатите млади жени имаат диплома за завршено високо образование, додека, пак, 30,3 проценти од нив завршиле на нивото на средно стручно образование.

Извор: https://bit.ly/2ngvvrS

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.