Најголемиот дел од невработените млади луѓе на возраст над 18 години живеат со блиски членови на семејството (79,10%)

Најголемиот дел од невработените млади луѓе на возраст над 18 години живеат со блиски членови на семејството (79,10%), 14,40% живеат со брачен партнер, 2,30% живеат во вонбрачна заедница, 3% живеат сами, а 1% со пријатели/цимери/ роднини или други.

Извор: Невработеноста на младите луѓе во Република Македонија, Фондација “Фридрих Еберт”, Канцеларија во Македонија, 2016

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.