Најголем износ на ослободување од плаќање на придонеси во текот на 2016 и 2017 година бил одобрен за вработување на невработени лица до 35 години, 50% од вкупниот износ на ослободување или пак 698.194.941,00 денари