Најниските просечни исплатени месечни нето-плати по вработен во јуни 2018, се однесуваат за дејностите:

Најниските просечни исплатени месечни нето-плати по вработен во јуни 2018, се однесуваат за дејностите:

Административни и помошни услужни дејности, како и објекти за сместување и сервисни дејности со храна.

Извор: Државен завод за статистика, Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2018 година, https://bit.ly/2PB6qom

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.