Од 122 лица кои знаат дека имаат право на пристап до мерките…

Од 122 лица кои знаат дека имаат право на пристап до мерките, програмите и услугите за вработување утврдени со Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд, само 37% се информирани за некои од мерките, програмите и услугите за вработување. Треба да се превземат мерки за подобро запознавање на граѓаните со програмите, мерките и услугите за вработување.
Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/
За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија