Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување…

Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година na АВРСМ, преку поддршка за креирање на нови работни места која може да биде во форма на субвенционирање на плати или во форма на гранд за набавка на нова опрема и/или материјали преку што сака да влијае врз поттикнување на вработување на невработените лица во микро, мали и средни претпријатија.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија