Општата цел на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” е да се формира национална граѓанска мрежа заради унапредување на општествената одговорност за родова еднаквост.

Општата цел на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” е да се формира национална граѓанска мрежа заради унапредување на општествената одговорност за родова еднаквост. Најмалку шест организации членки на мрежата ќе усвојат рамка за граѓанско учество на жените, ќе користат ефективни методологии за оспособување на жените да ја држат владата на одговорност и ќе се залагаат за родово одговорно буџетирање и испорака на услуги приспособени кон потребите на жените.

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.