Пилот Обуки за побарувани занимања и занаети во Струмичкиот регион

Целта на мерката е преку обука да се задоволат потребите од побарувани занимања и занаети согласно изразените потреби на бизнис секторот во Струмичкиот регион. На обуката можат да се пријават 100 невработени лица евидентирани во АВРМ. А пак спроведувачи на обуки кои може да се: МТСП, АВРМ, МОН, ЦОВ, Работнички универзитети, Занаетчиски комори и други.

Извор: http://av.gov.mk/operativen-plan.nspx

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија