Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост”

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 05 и 06 јуни, 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија пет организации од Куманово, Св. Николе и Битола. Со посeтите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени НВО Мајка од Куманово, Граѓанска Иницијатива на Жените од Свети Николе, НВО Сфера од Битола, НВО МКЦ од Битола и НВО Клеа од Битола.

За содржината на овaa објава целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.