Посета на локални граѓански организации во рамки на ЕУ проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” – Дебар и Гостивар

Како дел од подготвителната фаза во имплементацијата на проектот “Социјална отчетност за родова еднаквост” поддржан од Европската унија во рамките на програмата IPA Civil Society Facility and Media Programme 2015, на 12 јули 2017 година, Здружението ЕСЕ и партнерската организација Акција Здруженска посетија две организации од Дебар и Гостивар. Со посетите имавме за цел да ги запознаеме граѓанските организации со проектот и активностите предвидени со истиот, како и да го оцениме нивниот интерес за вклучување во нивната реализацијата. Во рамки на оваа активност беа посетени организациите Радика од Дебар и Етика од Гостивар.

За содржината на овaa објава целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.