Потребно е Агенцијата за вработување да работи на унапредување на сервисите…

Потребно е Агенцијата за вработување да работи на унапредување на сервисите кои ги нуди во насока на зголемување на степенот на доверба на граѓаните во оваа институција како и во зголемување на довербата дека Агенцијата ќе им помогне да се вработат.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија