Потребно е да се спроведе мапирање на невработените и нерегистрираните граѓани во евиденцијата на АВРСМ

Потребно е да се спроведе мапирање на невработените и нерегистрираните граѓани во евиденцијата на АВРСМ, да се спроведе истражување со цел утврдување на причините за нерегистрирање на ниво на целата териоторија на РСМ и да се превземат активности во насока на поттикнување на невработените да се регистрираат во евиденција на АВРСМ, со што ќе се овозможи поголем број на невработени граѓани да имаат пристап до програмите, мерките и услугите за вработување бидејќи во 2018 година, повеќе од половина од невработените граѓани не се регистрирани во евиденцијата на АВРСМ, а пак од нив91% не се регистрирани повеќе од две години.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија