При анализа на потрошените средства за спроведување на програмата за самовработување може да се воочи дека износот на средства што го менаџира АВРМ се намалува со зголемување на средствата за оваа програма

При анализа на потрошените средства за спроведување на програмата за
самовработување може да се воочи дека износот на средства што го менаџира АВРМ се
намалува со зголемување на средствата за оваа програма,а пак во исто време се
зголемува износот на средства што ѝ го префрла државата на УНДП (во 2017 година
изнесува 350.319.750 или 100 % од износот на оваа програма, а пак во 2014 година
13.395.800 денари). Потребно е Агенцијата да ја преземе целокупната одговорност и
контрола врз планирањето и спроведувањето на програмата за самовработување на тој
начин што самостојно ќе ја реализира и нема да исплатува средства од буџетот на
државата на други организации што би ја спроведувале програмата.

Извор: https://bit.ly/2T8ykJq

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.