Просечна должина на периодот на премин на пазарот на трудот од завршувањето на образованието до првото стабилно и/или задоволително работно место според ниво на завршено образование и пол (изразено во месеци)

Просечна должина на периодот на премин на пазарот на трудот од завршувањето на образованието до првото стабилно и/или задоволително работно место според ниво на завршено образование и пол (изразено во месеци)

Извор: https://bit.ly/2ngvvrS

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.