Просечна должина на периодот на премин на пазарот на трудот од завршувањето на образованието до првото стабилно работно место

Просечна должина на периодот на премин на пазарот на трудот од завршувањето на образованието до првото стабилно и/или задоволително работно место според ниво на завршено образование и пол (месеци).

Извор: https://bit.ly/2ngvvrS

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.