Резултатите од анкетата кажуваат дека

Резултатите од анкетата кажуваат дека во Сети Николе има дупло помала вработеност на жени од Струмица, иако приближно ист е бројот на анкетирани жени. Да се преземат мерки во насока на детални истражување на состојбата на вработените жени и евентуалните специфични пречки со кои тие се соочуваат во дадени општини.
Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/
За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија