Со Програмата за самовработување жените и мажите отвораат…

Со Програмата за самовработување жените и мажите отвораат типично женски, односно машки видови на бизниси. Па така, жените отвораат фризерски салони и салони за убавина, модни студија, цвеќари итн., додека мажите отвораат автосервиси, угостителски и други видови на бизниси. Да се преземат мерки за истражување на заинтересираноста на жените за отворање и на други видови бизниси, како и за обемот и видот на поддршката понудена од страна на државата (поголеми износи, повеќекратни грантови, дополнителна поддршка и др.).
Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/
За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија