Со Програмата за самовработување на АВРМ, жените и мажите отвораат типично женски, односно машки видови на бизниси.

Со Програмата за самовработување на АВРМ, жените и мажите отвораат типично
женски, односно машки видови на бизниси. Па така, жените отвораат фризерски салони и
салони за убавина, модни студија, цвеќари итн., додека мажите отвораат автосервиси,
угостителски и други видови бизниси. Препорака – да се преземат мерки за истражување
на заинтересираноста на жените за отворање и на други видови на бизниси, како и за
обемот и видот на поддршката понудена од страна на државата (поголеми износи,
повеќекратни грантови, дополнителна поддршка и др.).

Извор: https://bit.ly/2T8ykJq

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.