Со средно образование најбарани занимања во приватниот сектор се шивачи и продавачи, според анкетата за потреба од вештини на пазарот на трудот во РМ за 2018/2019 година.

Со средно образование најбарани занимања во приватниот сектор се шивачи и
продавачи, според анкетата за потреба од вештини на пазарот на трудот во РМ за
2018/2019 година.

Извор: https://bit.ly/2HSf02m

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија .