Според анкетата за потребата од вештини на пазарот на труд во РМ за 2018/2019 година, најбарани занимања со средно и вишо образование, според Националната класификација на занимање, се технички оператор и електротехничар.

Според анкетата за потребата од вештини на пазарот на труд во РМ за 2018/2019
година, најбарани занимања со средно и вишо образование, според Националната
класификација на занимање, се технички оператор и електротехничар.

Извор: https://bit.ly/2HSf02m

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција
Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.