Учеството на лица на возраст од 18 до 24 години кои немаат никакво или имаат најмногу основно образование, во однос на вкупната популација од истата возрасна група бележи пад.

Се намалува бројот на оние кои што рано го напуштаат образованието. Учеството на лица на возраст од 18 до 24 години кои немаат никакво или имаат најмногу основно образование, во однос на вкупната популација од истата возрасна група бележи пад.

Извор: Анкета за работната сила,https://bit.ly/2KA9xsL

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.