11 општини со најголем број регистрирани активни невработени

11 општини со најголем број регистрирани активни невработени се идентификувани како потенцијални локации за вклучување во спроведување на методологиите за социјална отчетност за родова еднаквост (Тетово, Куманово, Битола, Кичево, Струмица, Штип, Теарце, Дебар, Свети Николе, Гостивар и Скопје)

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија