Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2019 година

Ревидиран оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2019 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2018 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018

 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2017 година

Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017

Ревидиран Оперативен План за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2016 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016

 Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2015 година

Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015

Прва измена на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за вработување за 2015 

Втора измена на Оперативниот план за услуги на пазарот на труд и активни програми и мерки за…

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување на пазарот на трудот за 2014 година

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 година

Прва измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 

Втора измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014 

Трета измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014

Четврта измена на Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2014

Усвоените Оперативни планови за активни програми и мерки за вработување, како и нивните измени и дополнувања се објавуваат тековно на следниот линк: http://www.avrm.gov.mk/operativen-plan.nspx