АВРМ покрај тоа што префрли средства кон УНДП за спроведување на мерката „Самовработување”

АВРМ покрај тоа што префрли средства кон УНДП за спроведување на мерката „Самовработување” нема право да ги користи материјалите користени за обука за претприемништво.

 

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.