Во оперативниот план за вработување за 2019 година…

Во оперативниот план за вработување за 2019 година износот на средства за спроведување на оваа програма е проектиран на повисоко ниво во однос на 2018 година. Во таа насока, да се преземат чекори со кои ќе се осигура дека зголемувањето на средствата за спроведување на
одредени програми и мерки за вработување ќе придонесе кон практично зголемување на ефектите што програмите и мерките ќе ги имаат врз целните групи.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија