Во 2018 година Владата ја укина програмата „Македонија вработува“…

Во 2018 година Владата ја укина програмата „Македонија вработува“, која од Меѓународната организација на трудот беше оценета како негативна и наместо неа ја воведе мерката „субвенционирање на плати“, која во суштина не се разликува од претходната. А, пак, во 2019 година за оваа програма се издвоени 120 милиони повеќе во однос на 2018 година. Во таа насока да се укине програмата за субвенционирање на плати и да се воведе нова програма што нема да има негативни ефекти врз буџетот на државата и ќе придонесе кон подолгорочно вработување на невработените граѓани.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија