Граѓаните не се регистрираат во евиденцијата на невработени на АВРСМ заради…

Граѓаните не се регистрираат во евиденцијата на невработени на АВРСМ заради:

– недовербата во основната функција на Агенцијата, односно сметаат дека со услугите што ги нуди не им помага да пронајдат работа, па пријавувањето им претсавува товар;

– не се регистрираат поради вработување или пак барање на работа надвор од земјата;

– времето на пријавување од еден или шест месеци е премногу кратко;

– документацијата е премногу обемна и оддалеченоста од подрачната единица на АВРСМ.

Повеќе за проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“ можете да прочитате на: http://socijalnaotcetnostzarodovaednakvost.mk/

За содржината на овој документ целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.