Граѓаните со поддршка на ЕУ ќе ги оценуваат мерките за вработување

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените (ЕСЕ) и здружението за унапредување на родовата еднаквост „Акција здруженска“ склучија договори за доделување грантови со четири граѓански организации од Струмица, Битола, Свети Николе и од Тетово во рамките на проектот „Социјална отчетност за родова еднаквост“, финансиски поддржан од Европската Унија, ИПА-инструментот за граѓанско општество и програма за медиумите 2015 – Поддршка за граѓанските организации во рамките на инструментот за акција во граѓанското општество 2015 .

Почнувајќи од јануари 2018 година, ЕСЕ и „Акција здруженска“; Граѓанската иницијатива на жени (ГИЖ) од Свети Николе; Организацијата на жените на општина Струмица; здружението „Женски форум“ – Тетово и Младинскиот културен центар од Битола, заеднички ќе работат со граѓаните од овие општини со цел да се унапреди нивниот пристап до активните мерки за вработување на АВРМ.

Финансиската поддршка се доделува за мониторинг и оценка од заедницата на планирањето и имплементацијата на три селектирани активни мерки за вработување („Самовработување“, „Македонија вработува“ и „Услуги за вработување на АВРМ“) за 2017 и 2018 година, како и застапување со цел унапредување на родовата еднаквост при планирањето и имплементацијата на мерките, а врз основа на собрани наоди и препораки од заедницата.

Преку примена на иновативни методологии за мониторинг на заедницата, организациите ќе работат на мобилизирање и зајакнување на капацитетите на 1.600 граѓани, со цел тие самостојно да бараат отчетност од институциите вклучени во креирањето, усвојувањето и имплементацијата на буџетите и мерките за вработување, како и отвореност и вклучување во процесите на креирањето, но и крeирање буџет и мерки за вработување, кои ќе одговараат на нивните реални потреби.

За содржината на овaa објава целосно се одговорни Здружението ЕСЕ и Акција Здруженска и во никој случај не ги рефлектира позициите на Европската Унија.